Openingstijden Zeilmakerij Sudersee

Openingstijden; maandag gesloten, di-vr van 9.00-12.30 13.00 tot 17.00, zaterdag van 10.00-12.00 (maart t/m okt)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Zeilmakerij Sudersee

Suderseewei 4a

8754GK Makkum

 

Artikel 1                 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Zeilmakerij Sudersee. 

Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degenen met wie wij handelen, tenzij deze ons schriftelijk zijn bevestigd.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2                 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Montagekosten zijn binnen een straal van 15 kilometer, vanaf onze vestigingsplaats, bij de prijs inbegrepen, buiten deze straal zijn de montagekosten voor rekening afnemer.

Onze aanbiedingen gelden voor de gehele offerte en niet voor een deel van de offerte, tenzij anders is overeengekomen.

Indien een offerte op basis van nacalculatie wordt geoffreerd,  dienen de geoffreerde prijzen als richtprijs, de daadwerkelijke gemaakte kosten en uren zullen worden doorberekend.

 

Artikel 3                 LEVERING, RECLAMES, GARANTIE

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen.

Overschrijding van deze termijn geven de afnemer generlei recht van welke aard ook op annulering en/of ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding.

Kleurafwijkingen en andere afwijkingen van ondergeschikte aard zullen nimmer grond opleveren voor ontbinding van een overeenkomst.

Klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ter kennis van Zeilmakerij Sudersee te worden gebracht.

De goederen dienen door de afnemer ter beschikking van Zeilmakerij Sudersee te worden gehouden ter controle.

Bij gegrond bevinden van de klachten zal Zeilmakerij Sudersee de geconstateerde gebreken kosteloos aanvullen of vervangen.

Het recht op garantie vervalt indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet of niet tijdig na komt.

Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, verkleuring en schimmelvorming worden niet gehonoreerd.

Onze aansprakelijkheid uit de garantie voortvloeiend, strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant m.b.t. de in ons product verwerkte materialen.

De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar.

 

Artikel 4                 HONORARIUM

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.

Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Zeilmakerij Sudersee, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 5                 BETALING

Bij levering van goederen specifiek op maat gemaakt, dient 1/2 deel vooruit te worden betaald en het resterende bedrag bij aflevering.

Betaling kan slechts plaatsvinden op de door Zeilmakerij Sudersee aangegeven bankrekening, dan wel contant.

Betaling dient plaats te vinden bij aflevering, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij het in gebreke blijven van betaling binnen 14 dagen, is de afnemer per maand rente verschuldigd, van de op dat moment geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 6                 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is.

Voor het geval dat Zeilmakerij Sudersee zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Zeilmakerij Sudersee , of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zeilmakerij Sudersee zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 7                 INCASSOKOSTEN

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Zeilmakerij Sudersee hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8                 OPZEGGING

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Zeilmakerij Sudersee het recht om de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.

Zeilmakerij Sudersee behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 9                 AANSPRAKELIJKHEID

Indien Zeilmakerij Sudersee aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien Zeilmakerij Sudersee aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Zeilmakerij Sudersee te verstrekken uitkering.

Zeilmakerij Sudersee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Zeilmakerij Sudersee is nimmer aansprakelijk voor schade door extreme weersomstandigheden.

 

Artikel 10      VRIJWARINGEN

De opdrachtgever vrijwaart Zeilmakerij Sudersee voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11      RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 12      OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 13      MONSTERS EN MODELLEN

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 14      TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Zeilmakerij Sudersee en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15      WIJZIGINGEN DEPOT

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Zeilmakerij Sudersee houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen.

 

Een exemplaar van de geldende algemene voorwaarden wordt op verzoek door Zeilmakerij Sudersee toegezonden.